เนื่องจาก SIPA ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกันแก้ไขสัญญาอนุญาตฟอนต์ TH Sarabun ตัวนี้ใหม่นี้ให้เป็นแบบ GPL 2.0 + Font exception เพื่อให้เป็นฟอนต์ที่เสรียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มีใน TH Sarabun PSK ตัวเดิมเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: TH Sarabun New
สร้างสรรค์โดย: SIPA

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ f0nt

Read More »

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน (1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะไอซีทีเรื่อง "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนสระแก้ว" ประจำปี 2555

 ดูวิดีโอย้อนหลัง

 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

 รู้จักอุปกรณ์ถ่ายภาพเบื้องต้น

 การขายสินค้าบน facebook

Read More »

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน (1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะไอซีทีเรื่อง "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก" ประจำปี 2555

 ดูวิดีโอย้อนหลัง

 ความรู้พื้นฐานตลาดออนไลน์

 พื้นฐานฮาร์ดแวร์และอินเทอร์เน็ต

 ความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ

Read More »

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 10 ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านไอซีที เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานด้านไอซีที เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีความเข้าใจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน

สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://train.swu.ac.th

Read More »

ศูนย์การศึกษาไซเบอร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 9 (ICT9) ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยเรียบร้อย ขอความร่วมมือวิทยากรแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้

1 วิทยากรส่งใบ Course Overview เมื่อได้รับการอนุมัติรายวิชาและได้รับจดหมายเชิญเป็นวิทยากร
2 วิทยากรส่งเอกสาร/คู่มือ ประกอบการฝึกอบรม ก่อนการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน
3 ถ้าวิทยากรมีความประสงค์ขอบันทึกสื่อดิจิตอล ให้กรอกฟอร์มแจ้งทางศูนย์ฯ ก่อนการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน

 เอกสารสำหรับวิทยากร

 Course Overview Template

 Course Overview Template (ตัวอย่าง)

Read More »

Copyright © 2011 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 7, 2011